Το κέντρο EUROPE DIRECT συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.