ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Ανασκόπηση του έτους 2019

Όπως και τα προηγούμενα έτη, το Δικαστήριο δημοσίευσε προσφάτως την Ανασκόπηση του έτους, η οποία παρέχει μια συνοπτική εικόνα της δραστηριότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το περασμένο έτος, εστιάζοντας στις σημαντικότερες αποφάσεις του και τη σημασία τους για τους Ευρωπαίους πολίτες.

 

Κάθε πολίτης μπορεί έτσι να λάβει γνώση του έργου του θεσμικού αυτού οργάνου, το οποίο από την ίδρυσή του προστατεύει τα δικαιώματά μας, αφενός, ελέγχοντας τη νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των κρατών προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως μέλη της Ένωσης και, αφετέρου, διασαφηνίζοντας, με τις απαντήσεις του στα προδικαστικά ερωτήματα που υποβάλλουν οι εθνικοί δικαστές, το περιεχόμενο του δικαίου της Ένωσης όπως αυτό εφαρμόζεται καθημερινά στην πράξη.

 

Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, η Ανασκόπηση του έτους πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη.

 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη και λαμβανομένης υπόψη της υγειονομικής κρίσης που άλλαξε φέτος άρδην την καθημερινότητά μας, επιλέξαμε να μην προχωρήσουμε σε έντυπη αλλά σε ψηφιακή διανομή της Ανασκόπησης.

 

Ως εκ τούτου, σας παραθέτουμε τον υπερσύνδεσμο που θα παραπέμπει απευθείας στην Ανασκόπηση του έτους 2019.

Για να περιηγηθείτε στον σχετικό οδηγό, που περιλαμβάνει τη ψηφιακή έκδοση της Ανασκόπησης του έτους 2019, κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα: