Διαβούλευση πολιτών για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε εξέλιξη, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την Περιφέρειά μας, καθώς από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 θα αντληθούν πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων στη Δυτική Μακεδονία.

 

Επιδίωξή μας είναι:

· η προώθηση των πιο πράσινων και περιβαλλοντικών τεχνολογιών,

· η αναβάθμιση των αναγκαίων υποδομών για τη στήριξη όλων των επιπέδων της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας,

· η αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας όλων των κλάδων του πρωτογενή τομέα, με συγκριτικά πλεονεκτήματα και καθετοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες,

· η ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των μορφών τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στην Περιφέρειά μας,

· η ενίσχυση της έρευνας της γνώσης και της καινοτομίας,

· η ενδυνάμωση των δομών και μονάδων υγείας σε όλη την Περιφέρεια,

· η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας με λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας,

· η ανάπτυξη ενός πλέγματος συνδυασμένων μεταφορών , ώστε να καταστεί η Περιφέρειά μας κόμβος μεταφορών και διακίνησης πολιτών,

· η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, με την ανάδειξη της γεωπολιτικής θέσης ως ‘’Περιφέρεια – Πύλη Εισόδου της Χώρας".

 

Στο πλαίσιο αυτό καλείστε να καταγράψετε τις απόψεις σας μέσω του ερωτηματολογίου που παρατίθεται.

 

Η συμμετοχή σας έχει ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Δυτική Μακεδονία, και να συνδράμουμε στη δημιουργία μιας πιο δυναμικής, πιο σύγχρονης και πιο κοινωνικής Περιφέρειας.

 

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι την ολοκλήρωση της κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.