Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, Ανάπτυξη ταλέντων, προώθηση της έρευνας

Τα Διδακτορικά Δίκτυα MSCA υλοποιούν διδακτορικά προγράμματα μέσω κοινοπραξιών οργανισμών από διάφορους τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 

 

Επιλεγμένα δίκτυα εκθέτουν τους ερευνητές στον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα και τους προσφέρουν κατάρτιση στην έρευνα, καθώς και σε μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητα των ερευνητών.

 

Ωφελούν επίσης τα συμμετέχοντα ιδρύματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη άριστων διδακτορικών προγραμμάτων, τα οποία τους επιτρέπουν να προσελκύουν ταλέντα, να ενισχύουν την παγκόσμια προβολή τους και να προωθούν τη συνεργασία με άλλους τομείς και χώρες.

 

Τα MSCA και τα Διδακτορικά Δίκτυα επικεντρώνονται στην αριστεία σε διάφορες πτυχές: η αριστεία δεν ισχύει μόνο για τους μεμονωμένους υποτρόφους που υποστηρίζονται ή τις συνεργασίες που προωθούνται και οι γνώσεις που μεταφέρονται. Η ποιότητα και η καινοτομία των μεθοδολογιών έρευνας και καινοτομίας που εφαρμόζονται, η έρευνα που διεξάγεται, καθώς και η κατάρτιση, η εποπτεία και ο επαγγελματικός προσανατολισμός που παρέχονται στους ερευνητές είναι επίσης ζωτικής σημασίας πτυχές των διδακτορικών δικτύων MSCA και βασικά κριτήρια ανάθεσης.

 

Οι MSCA είναι ανοικτές σε όλους τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, που επιλέγονται ελεύθερα από τους αιτούντες, και έχουν μια ισχυρή εστίαση στη διεπιστημονική, διεθνή και διατομεακή συνεργασία. Τα διδακτορικά δίκτυα υποστηρίζουν προγράμματα για την αντιμετώπιση αυτής της τριπλής διάστασης που καλύπτουν όλα τα ερευνητικά πεδία και παρέχουν συγκεκριμένα κίνητρα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών τομέων.

 

Εάν σκέφτεστε να υποβάλετε αίτηση για Διδακτορικά Δίκτυα MSCA, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, συμβουλές και οδηγίες για να ξεκινήσετε την προετοιμασία της πρότασής σας, εδώ