Ο διαγωνισμός για διοικητικούς και διοικητικές υπαλλήλους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας άνοιξε εκ νέου!

Από το 2024, η EPSO ενισχύει την προσήλωσή της στην πολυγλωσσία με την εφαρμογή πλήρους γλωσσικού καθεστώτος 24 γλωσσών στους γενικούς διαγωνισμούς. Η αλλαγή αυτή έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους και στις υποψήφιες να επιλέξουν ελεύθερα δύο από τις  24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ για τις δοκιμασίες. Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, θα επέλθουν  επίσης προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιο δοκιμασιών του παρόντος διαγωνισμού, για παράδειγμα, η  εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων θα αντικατασταθεί από γραπτή δοκιμασία που θα  επικεντρώνεται στις δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας, οι οποίες θα αξιολογούνται στο πλαίσιο  συγκεκριμένου συνόλου νέων βάσεων

 

Ο διαγωνισμός ανοίγει εκ νέου για να ληφθούν υπόψη οι προσαρμογές αυτές. Αυτό ισχύει τόσο για  τους υφιστάμενους υποψήφιους και τις υφιστάμενες υποψήφιες όσο και για τους νέους  υποψήφιους και τις νέες υποψήφιες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση.   

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει τις αιτήσεις τους πρέπει να τις  επανεξετάσουν και να τις επικυρώσουν εκ νέου προκειμένου να συνεχίσουν να  συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό. Θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τις  γλωσσικές επιλογές των δοκιμασιών τους και να προσθέσουν νέες πληροφορίες στις  αιτήσεις τους, ανάλογα με την περίπτωση. Περισσότερες πληροφορίες θα παρασχεθούν  ατομικά στους υποψήφιους αυτούς και στις υποψήφιες αυτές μέσω των λογαριασμών τους  EPSO. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς τροποποιήσεις της αρχικής προκήρυξης του διαγωνισμού  EPSO/AD/411/23, μπορείτε να ανατρέξετε στην ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση της  προκήρυξης γενικού διαγωνισμού – EPSO/AD/411/23

 

Μετά την επιτυχία τους στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα προσληφθούν ως  επιθεωρητές και επιθεωρήτριες πυρηνικών διασφαλίσεων ή υπεύθυνοι και υπεύθυνες πολιτικής  στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν (βαθμός AD 7) θα  εργαστούν κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Λουξεμβούργο. Ορισμένες θέσεις εργασίας θα  έχουν επίσης ως βάση τις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC)

 

Μόλις οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες συμπεριληφθούν σε πίνακα  επιτυχόντων, οι υπηρεσίες πρόσληψης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που  ενδιαφέρονται για το προφίλ τους μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους για στοχευμένες  συνεντεύξεις πρόσληψης. Οι εν λόγω συνεντεύξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική διαδικασία,  βρίσκονται εκτός της διαδικασίας επιλογής που διεξάγει η EPSO. Οι συνεντεύξεις πρόσληψης  διεξάγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόσληψης συνήθως στα αγγλικά και/ή στα γαλλικά. Κατά  τη διάρκεια των συνεντεύξεων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλες γλώσσες, με βάση τις  ανάγκες των υπηρεσιών πρόσληψης και τις γνώσεις που έχουν δηλώσει οι υποψήφιες και οι  υποψήφιοι στις αιτήσεις τους.

 

Ως διοικητικός ή διοικητική υπάλληλος στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, τα κύρια καθήκοντά  σας θα ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα που θα επιλέξετε. Επισημαίνεται ότι μπορείτε να  υποβάλετε αίτηση μόνο για έναν από τους παρακάτω τομείς: 

➢ Τομέας 1 — Επιθεωρητές και επιθεωρήτριες πυρηνικών διασφαλίσεων: Οι επιτυχόντες και  οι επιτυχούσες στον τομέα αυτό θα εκτελούν καθήκοντα σχετικά με τις επιθεωρήσεις  πυρηνικών διασφαλίσεων, την έρευνα και τη διαχείριση έργων·  

➢ Τομέας 2 — Υπεύθυνοι και υπεύθυνες πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας: Οι  επιτυχόντες και οι επιτυχούσες στον τομέα αυτό θα εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με  νομοθετικές, διοικητικές, επιστημονικές, συμβουλευτικές και εποπτικές δραστηριότητες. 

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που αναμένεται να ασκούν οι  επιτυχόντες και οι επιτυχούσες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

 

Στα καθήκοντα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται συχνές αποστολές και πρόσβαση σε  ελεγχόμενους χώρους πυρηνικών εγκαταστάσεων. Λόγω των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων  πληροφοριών που θα χειρίζονται, μπορεί να ζητηθεί από τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες να  κατέχουν, ή να είναι σε θέση να λάβουν σε εύθετο χρόνο, έγκυρο πιστοποιητικό ελέγχου  ασφαλείας προσωπικού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, ως προϋπόθεση για την πρόσληψή τους σε  ορισμένες θέσεις, οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες ενδέχεται να κληθούν να υποβληθούν στη  διαδικασία ελέγχου ασφαλείας που διεξάγεται από την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους  της ιθαγένειάς τους.

 

Συνιστάται στους υποψήφιους και στις υποψήφιες να ενημερωθούν σχετικά με  τη διαδικασία πριν υποβάλουν αίτηση για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 

Ως εργοδότης, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μια κοινότητα  εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση της προσωπικής και της επαγγελματικής  σας εξέλιξης. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς και μεικτές ομάδες που συνθέτουν τα θεσμικά όργανα  συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και άλλων  ανθρώπων στον κόσμο. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων  ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική  ίσων ευκαιριών που εφαρμόζει η EPSO, μπορείτε να ανατρέξετε στην ειδική σελίδα μας.  

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια επιλεξιμότητας,  καθώς και τον τρόπο υποβολής της αίτησης για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να  επισκεφθείτε τη διεύθυνση nuclear-energy.eu-careers.eu

 

Η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 22 Μαρτίου 2024 και η προθεσμία λήγει στις 23  Απριλίου 2024 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.